Bezkontaktná platba NFC mobilom pre klientov VUB

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia Wave2Pay vám umož­ňu­je bez­peč­ne a re­la­tív­ne po­hodl­ne pla­tiť mo­bil­ným te­le­fó­nom na pre­daj­ných mies­tach, kde mož­no pla­tiť bez­kon­tak­tnou kar­tou. Pot­re­bu­je­te na to te­le­fón pod­po­ru­jú­ci plat­by NFC s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.4 a vy­šším.

Ap­li­ká­ciu zís­ka­te štan­dar­dným pos­tu­pom z ob­cho­du Goog­le Play. Na ak­ti­vá­ciu služ­by však mu­sí­te nav­ští­viť po­boč­ku ban­ky, ap­li­ká­cia sa mo­men­tál­ne ne­dá ak­ti­vo­vať svoj­po­moc­ne cez inter­net ban­king. Po za­da­ní ak­ti­vač­ných pa­ra­met­rov si mô­že­te zvo­liť, či sa vám na za­dá­va­nie PIN kó­du má na do­ty­ko­vom dis­ple­ji zob­ra­ziť klá­ves­ni­ca so štan­dar­dne ale­bo ná­hod­ne us­po­ria­da­ný­mi čí­sel­ný­mi klá­ves­mi. Up­red­nos­tni­li sme dru­hú, sí­ce me­nej po­hodl­nú, ale bez­peč­nej­šiu voľ­bu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter