Lokalizačný čip G-Tag

Pod­ľa pries­ku­mov strá­vi člo­vek asi 38 dní svoj­ho ži­vo­ta hľa­da­ním kľú­čov. Že­ny ďal­ších 107 dní hľa­da­ním ve­cí v ka­bel­ke. Stá­va sa vám, že za­par­ku­je­te svo­je vo­zid­lo a po náv­ra­te zo stret­nu­tia ale­bo z ná­ku­pu si ne­vie­te spo­me­núť, kde ste ho ne­cha­li?

Ak ste pred­ví­da­ví a vy­uží­va­te lo­ka­li­zač­né či­py G-Tag od spo­loč­nos­ti Gi­ga­set, svo­je ve­ci do­ká­že­te náj­sť rých­lej­šie. Sta­čí vám na to mo­bil­ný te­le­fón plat­for­my An­droid ale­bo iOS a ap­li­ká­cia, kto­rú si za­dar­mo stiah­ne­te z ap­li­kač­né­ho ob­cho­du. Prí­ve­sok G-Tag va­še stra­te­né ve­ci náj­de a upo­zor­ní vás nap­rík­lad aj na nut­nosť zob­rať si pri od­cho­de z do­mu kľú­če od au­ta ale­bo kan­ce­lá­rie. To­to za­ria­de­nie do­ká­že vy­užiť aj GPS na lo­ka­li­zo­va­nie pos­led­nej zná­mej po­lo­hy va­šich cen­nos­tí. Za­ria­de­nie vy­uží­va Blue­tooth 4.0. Te­le­fón udr­žia­va stá­le pri­po­je­nie k ľu­bo­voľ­né­mu poč­tu G-Ta­gov. Vďa­ka níz­kej spot­re­be ener­gie má vsta­va­ná ba­té­ria ži­vot­nosť až 1 rok. 

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter