Frends The Light

Di­zajn tých­to ro­bus­tne vy­ze­ra­jú­cich imi­džo­vých slú­chadiel pre pá­nov, kto­ré­mu do­mi­nu­je džín­so­vá lát­ka, kov a ko­ža, je svo­jím spô­so­bom ul­ti­ma­tív­ny. Buď ním pri pr­vom kon­tak­te v ob­cho­de bu­de­te nad­še­ní, ale­bo ho od­miet­ne­te.


Tvar muš­lí aj ich ko­že­ný povrch, pod kto­rým je pa­mä­ťo­vá pe­na, je zá­ru­kou po­hodl­né­ho no­se­nia. Pris­pô­so­be­nie veľ­kos­ti po­sú­va­ním plo­chých ko­vo­vých dr­žia­kov muš­lí je mož­né s pres­nos­ťou 3 mm a nas­ta­ve­ná po­lo­ha je sta­bil­ná. Muš­le ma­jú kĺbo­vé uchy­te­nie, kto­ré umož­ňu­je len po­hyb oko­lo vo­do­rov­nej osi. Džín­so­vou lát­kou oba­le­ný hla­vo­vý most je zos­po­du pod­ši­tý ten­kým mäk­kým ča­lú­ne­ním. Zvis­lá os je pev­ná, čo zne­mož­ňu­je za­ba­liť ich do puz­dra s muš­ľa­mi poo­to­če­ný­mi o 90 stup­ňov. Pre­ná­ša­nie však uľah­čí šnú­ra po­tiah­nu­tá lát­kou, kto­rá je k mu­šliam pri­po­je­ná cez ko­nek­to­ry. Ov­lá­da­cie pr­vky na šnú­re umož­ňu­jú na plat­for­me iOS ria­diť preh­rá­va­nie mul­ti­mé­dií a re­gu­lo­vať hla­si­tosť.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter