Naučte sa robiť webový dizajn cez video

Webo­vý di­zajn je ob­lasť, kto­rá dnes lá­ka veľ­ké množ­stvo ľu­dí pre vi­di­nu ľah­ké­ho zá­rob­ku pri zá­bav­nej prá­ci. Či ide nao­zaj o ta­kú jed­no­du­chú a dob­re pla­te­nú prá­cu, to sa doz­vie­te po ab­sol­vo­va­ní slo­ven­ské­ho vi­deo­kur­zu s náz­vom Web­re­bel, kto­rý za­stre­šu­je ško­la prog­ra­mo­va­nia Learn2Co­de.sk.

Po­va­ha vi­deí, z kto­rých bu­de­te na­sá­vať ve­do­mos­ti, je veľ­mi prí­jem­ná. Mo­de­rá­tor - web­di­zaj­nér a prog­ra­má­tor Ro­man Hraš­ka alias Yabl­ko vás pre­ve­die úpl­ne pod­rob­ne všet­ký­mi úrov­ňa­mi. Od zá­klad­nej ty­pu: „CSS? To je ces­tov­ná kan­ce­lá­ria?“ až po fi­nál­nu v štý­le: „Webo­vý di­zajn? To ov­lá­dam!“ Sa­moz­rej­me, že pop­ri sle­do­va­ní by ste si ma­li pred­vá­dza­né pos­tu­py ih­neď vlas­tno­ruč­ne skú­šať. To ne­bu­de prob­lém, keď­že prík­la­dy kó­du vi­dí­te ce­lý čas pria­mo na ob­ra­zov­ke. Na to, aby ste moh­li za­čať, pot­re­bu­je­te po­čí­tač a po­mô­že aj zá­klad­ná zna­losť an­glič­ti­ny. Ne­vyh­nut­né to nie je, ale na po­cho­pe­nie a za­pa­mä­ta­nie niek­to­rých vý­ra­zov je to vý­ho­da.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter