Samsung SUHD televízor UE55JS9002

Je­den z naj­nov­ších te­le­ví­zo­rov Sam­sun­gu sa vy­zna­ču­je za­kri­ve­ným SUHD dis­ple­jom, 3D re­ži­mom, vý­bor­ným ob­ra­zom a zvu­kom a pre­dov­šet­kým schop­nos­ťou preh­rá­vať ob­sah HDR. Vďa­ka 55-pal­co­vej uh­lo­prieč­ke, roz­lí­še­niu UHD (3840 × 2160) a no­vej na­nok­ryš­ta­lic­kej tech­no­ló­gii je sle­do­va­nie te­le­ví­zo­ra úpl­ne no­vý zá­ži­tok.

De­sať­bi­to­vé roz­lí­še­nie ob­ra­zu pri­ná­ša svet­lej­šie a sý­tej­šie far­by a osem­jad­ro­vý pro­ce­sor za­bez­pe­čil os­trý ob­raz pri rých­lych scé­nach, tak­že sme ne­pos­treh­li žiad­ne ru­ši­vé roz­ma­za­nie. De­tai­ly ob­ra­zu bo­li pre­dov­šet­kým v tma­vých scé­nach prek­va­pi­vo vý­raz­né, ob­raz mal hl­bo­kú čier­nu a pri­ro­dze­né far­by a jas. Za­kri­ve­ný dis­plej pri­tom umož­nil di­vá­ko­vi dos­tať sa pria­mo do de­ja. Po­lo­mer za­kri­ve­nia je 4,2 m. Vďa­ka zvý­še­né­mu ja­su bo­lo 3D preh­rá­va­nie vý­bor­né, ob­raz mal „šťa­vu", člo­vek bol úpl­ne vtiah­nu­tý do de­ja, pri­čom ob­raz bol úpl­ne bez chve­nia či iných ru­ši­vých ele­men­tov. Pre tých, kto­rí chcú svoj zá­ži­tok z po­ze­ra­nia eš­te zná­so­biť, je ten­to te­le­ví­zor dos­tup­ný na tr­hu aj so 65- a 88-pal­co­vým dis­ple­jom. Te­le­ví­zor pod­po­ru­je aj 3D zob­ra­zo­va­nie, pri­čom Sam­sung do­dá­va dva pá­ry oku­lia­rov, kto­ré sú ľah­ké, po­hodl­né na no­se­nie a jed­no­du­cho spá­ro­va­teľ­né s te­le­ví­zo­rom. Már­ne by ste sa však sna­ži­li pou­žiť na po­ze­ra­nie 3D ob­sa­hu oku­lia­re od iné­ho vý­rob­cu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter