Creative Sound Blaster X7

Čo sa sta­ne, keď sa spo­ja 27-roč­né skú­se­nos­tí s vý­ro­bou po­čí­ta­čo­vé­ho audio­prís­lu­šen­stva a pár bláz­ni­vých ná­pa­dov? Vznik­ne Sound Blas­ter X7. Je to špe­ciál­ny di­gi­tál­ny pre­vod­ník USB, do kto­ré­ho Crea­ti­ve nat­la­čil všet­ko, čo sa doň voš­lo. Ho­ci pár ná­pa­dov na zlep­še­nie by sme eš­te pred­sa len ma­li :-).

Ako sme tes­to­va­li?

Tes­to­va­li sme na po­čí­ta­či s kon­fi­gu­rá­ciou: CPU In­tel Co­re i5 2500K, 8 GB RAM DDR3, zá­klad­ná dos­ka MSI P67A-C45(B3), GPU MSI GTX 570, PSU Cor­sair HX 650W, zvu­ko­vé kar­ty ASUS Xonar DX 7.1, OS Win­dows 7 Ho­me Pre­mium 64-bit. Pou­ži­li sme re­fe­ren­čné ak­tív­ne rep­ro­sús­ta­vy ELAC AM180, pa­sív­ne rep­ro­sús­ta­vy ELAC 310CE, slú­chad­lá Beyer­dy­na­mic DT990Pro 250 Ohm, Beyer­dy­na­mic DT770 Pro 600 Ohm, rep­ro­sús­ta­vy Cam­brid­ge Audio z ra­du MINX, AV re­cei­ver Pio­neer VSX-924, preh­rá­vač Foo­bar2000 s nain­šta­lo­va­nou nad­stav­bou pre ov­lá­da­če ASIO. Po­čú­va­li sme rôz­ne hu­dob­né žá­nre, naj­mä z nah­rá­vok vo vy­so­kej kva­li­te Stu­dio Mas­ter FLAC 24-bit./ 192 kHz od vy­da­va­teľ­stva Linn Re­cords, nap­rík­lad Barb Jungr, Mae­ve O'Boy­le, Ka­sia Lins či Ju­dith Owen, v pries­to­roch bra­tis­lav­ské­ho high-end štú­dia Ima­ge Audio Stu­dio.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter