GoClever Insignia 1010 Win

Hyb­rid­né za­ria­de­nia sa te­šia čo­raz väč­šej ob­ľu­be. Ce­ny no­te­boo­kov i tab­le­tov kle­sa­jú spo­lu so zá­uj­mom o ne, a tak sa vý­rob­co­via mu­sia sna­žiť os­lo­viť zá­kaz­ní­ka no­vým prís­tu­pom. GoC­le­ver In­sig­nia 1010 je pro­dukt toh­to vý­vo­ja.


V te­le re­la­tív­ne ma­lé­ho 10,1-pal­co­vé­ho za­ria­de­nia sa prek­va­pi­vo na­chá­dza har­dvér, kto­rý spo­ľah­li­vo pre­vádz­ku­je Win­dows 8.1. Zá­kla­dom je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Atom 1,33 GHz, kto­rý spo­lup­ra­cu­je s 1 GB RAM, čo je v tej­to ce­no­vej trie­de pri­me­ra­né. Úlož­ný pries­tor za­bez­pe­ču­je 16 GB flash čip. Dis­plej pou­ží­va tech­no­ló­giu IPS a má roz­lí­še­nie 1280 × 800 bo­dov, čo za­ria­de­niu dá­va zá­klad na so­líd­ny ob­raz bez zvý­še­nia ce­ny. Za­ria­de­nie o. i. dis­po­nu­je aj čí­tač­kou ka­riet SD do ka­pa­ci­ty 64 GB.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter