Dell Alienware 13

Dob­rý nás­troj pre ak­tív­nych hrá­čov po­čí­ta­čo­vých hier, pre­dov­šet­kým pre štu­den­tov a ľu­dí, kto­rí ve­ľa ces­tu­jú a chcú si kde­koľ­vek vy­chut­nať her­ný pô­ži­tok. Po do­kú­pe­ní „gra­fic­ké­ho zo­sil­ňo­va­ča", čo je de fac­to slot na gra­fic­kú kar­tou pre sto­lo­vé po­čí­ta­če, zís­ka­te vý­kon po­rov­na­teľ­ný s kla­sic­ký­mi her­ný­mi PC. Sa­moz­rej­me, mu­sí­te si zaň prip­la­tiť.


Nev­šed­ný di­zajn

Zre­za­né hra­ny, pod­svie­te­nie a lo­go, to sú len niek­to­ré z di­zaj­no­vých pr­vkov, kto­ré potvr­dzu­jú prís­luš­nosť no­te­boo­ku k ro­di­ne her­ných pro­duk­tov Alienware. Imidž prís­tro­ja pô­so­bí at­rak­tív­ne, no zá­ro­veň se­rióz­ne, bez zby­toč­ných ok­rás ty­pic­kých pre lac­né her­né po­čí­ta­če. Dis­ple­jo­vá časť má ten­den­ciu ohý­bať sa pri me­nej šetr­nom ucho­pe­ní, no vďa­ka kom­bi­ná­cii plas­tu a uh­lí­ko­vých vlá­kien sa to­ho zrej­me net­re­ba obá­vať. Pou­ži­té ma­te­riá­ly pris­pie­va­jú k re­la­tív­ne níz­kej hmot­nos­ti. Poch­vá­liť mu­sí­me nie­len di­zajn, ale hlav­ne er­go­nó­miu at­rak­tív­ne pod­svie­te­nej klá­ves­ni­ce. Hrá­či aj bež­ní pou­ží­va­te­lia oce­nia dos­ta­toč­ný zdvih aj pres­nosť me­cha­nic­kej konštruk­cie klá­ve­sov. Stá­le sme sa ne­dos­ta­li k hlav­né­mu lá­kad­lu klá­ves­ni­ce, kto­ré sme­lo naz­ve­me sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né pod­svie­te­nie. Pre kaž­dú zo šty­roch zón mô­že­te na­de­fi­no­vať far­bu pod­svie­te­nia. Zó­ny mô­žu ro­to­vať a pod­svie­te­nie klá­ves­ni­ce sa dá zla­diť s pod­svie­te­ním tla­čid­la na za­pí­na­nie či tvá­re mi­mo­zem­šťa­na.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter