BenQ F5

BenQ sú­čas­nos­ti za­ží­va náv­rat na trh s mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi v na­šich kon­či­nách. BenQ F5 uka­zu­je, že ide o za­ují­ma­vý co­me­back a na po­li smar­tfó­nov bu­de­me o znač­ke eš­te po­čuť.

Rin­ča­nie zbra­ní

V hru­di smar­tfó­nu bi­je štvor­jad­ro­vé sr­dce ARM Cor­tex-A7 v spo­lup­rá­ci s či­po­vou súp­ra­vou Qual­comm Snap­dra­gon 400 a 1 GB ope­rač­nej pa­mä­tei. Dis­plej s uh­lo­prieč­kou 5" má roz­lí­še­nie 1280 × 720 bo­dov. Úlož­ný pries­tor 16 GB je po­mer­ne šted­rý. Pre pou­ží­va­te­ľa je z to­ho dos­tup­ných tak­mer 13 GB, a po­kiaľ by vám tá­to hod­no­ta nes­ta­či­la, mož­no pries­tor roz­ší­riť pa­mä­ťo­vou kar­tou s ka­pa­ci­tou do 64 GB. Za­dný fo­toa­pa­rát dis­po­nu­je roz­lí­še­ním 13 Mpx, LED bles­kom a auto­fó­ku­som. Pred­ný pos­ta­ču­je na tvor­bu fo­tog­ra­fií v roz­lí­še­ní 1600 × 1200, čo sú prib­liž­ne 2 me­ga­pixe­ly.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter