Samsung Galaxy S6 a S6 Edge

Sam­sung so svo­jím mo­de­lom S6 a S6 Ed­ge chce potvr­diť svo­ju po­zí­ciu líd­ra na tr­hu. Otes­to­va­li sme nie­len kla­sic­kú S6, ale aj har­dvé­ro­vo to­tož­ný, no di­zaj­no­vo at­rak­tív­nej­ší mo­del S6 Ed­ge.


Di­zajn

Ga­laxy S6 hneď na pr­vý poh­ľad pô­so­bí luxus­ným doj­mom. Te­lo te­le­fó­nu tvo­rí kom­bi­ná­cia ko­vu a sk­la. Ele­gan­tne pod­svie­te­né klá­ve­sy pod dis­ple­jom pod­čiar­ku­jú prís­luš­nosť k „vy­ššej spo­loč­nos­ti". Hra­ny sú za­ob­le­né, hrúb­ka te­le­fó­nu i hmot­nosť sú prí­jem­ne níz­ke. Fa­reb­ných vy­ho­to­ve­ní je k dis­po­zí­cii nie­koľ­ko vrá­ta­ne ele­gan­tné­ho Gold Pla­ti­num. S voľ­bou fa­reb­né­ho va­rian­tu sú­vi­sí ná­chyl­nosť k za­chy­tá­va­niu od­tlač­kov pr­stov na skle­nom te­le smar­tfó­nu. Bie­la ver­zia tým­to ne­du­hom netr­pí, no pri tmav­ších vy­ho­to­ve­niach to tre­ba brať do úva­hy.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter