LG G Flex 2

Nep­re­hliad­nu­teľ­ný di­zajn za­kri­ve­né­ho te­la prís­tro­ja v sym­bió­ze s vý­kon­ným pro­ce­so­rom a kva­lit­ným 5,5-pal­co­vým dis­ple­jom P-OLED s roz­lí­še­ním full HD - to sú hlav­né lá­kad­lá mo­ti­vu­jú­ce po­ten­ciál­nych pou­ží­va­te­ľov kú­piť si ten­to prís­troj. Konštruk­té­rom sa po­da­ri­lo op­ti­mál­ne zla­diť roz­me­ry te­le­fó­nu a je­ho za­kri­ve­ne tak, aby sa dob­re no­sil vo vrec­ku.


Po­rov­ná­va­li sme kom­fort no­se­nia s plo­chým te­le­fó­nom po­dob­ných roz­me­rov v nápr­snom vrec­ku sa­ka a pred­nom aj za­dnom vrec­ku no­ha­víc. Vo všet­kých sce­ná­roch bol LG G Flex 2 po­hodl­nej­ší. Dôs­led­kom za­kri­ve­nia dis­ple­ja P-OLED (plas­tic OLED) sú op­ti­mál­ne po­zo­ro­va­cie uh­ly a mi­ni­ma­li­zá­cia od­ra­zov oko­li­té­ho svet­la. Mu­sí­me poch­vá­liť fan­tas­tic­ký kon­trast, či­ta­teľ­nosť na sl­nku a ver­né po­da­nie čier­nej far­by.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter