Lenovo P90

Le­no­vo P90 pri pr­vom poh­ľa­de za­uj­me ro­bus­tnos­ťou. Veľ­kosť dis­ple­ja 5,5" a do­dá­va­ný ochran­ný kryt do­da­jú te­le­fó­nu ro­bust­ný vzhľad, kto­rý naš­ťas­tie nie je pod­po­re­ný nad­mer­nou hmot­nos­ťou za­ria­de­nia. Hra­ny te­la smar­tfó­nu nie sú ob­lé a vy­ho­to­ve­nie je plas­to­vé, la­de­né do ónyxovej čier­nej far­by (k dis­po­zí­cii je aj perlo­vá bie­la ver­zia). Ov­lá­da­cie tla­čid­lá na bo­koch sú ko­vo­vé a pô­so­bia ele­gan­tne.


Vý­kon a pa­ra­met­re

Za­ují­ma­vosť a pre faj­nšmek­rov lá­kad­lo je pou­ži­tý štvor­jad­ro­vý 64-bi­to­vý pro­ce­sor In­tel Atom Z3560 s frek­ven­ciou 1,83 GHz. Pa­mä­te RAM sa v P90 na­chá­dza o tro­chu me­nej, ako by sme ča­ka­li, 2 GB však na pre­vádz­ku sys­té­mu pl­ne pos­ta­ču­jú a roz­diel op­ro­ti štan­dar­du 3 GB v tej­to trie­de ne­cí­tiť. Úlož­ný pries­tor 32 GB (pre pou­ží­va­te­ľa 24 GB) je šted­rý, žiaľ, nie je roz­ší­ri­teľ­ný pa­mä­ťo­vou kar­tou. Vý­rob­ca sta­vil v tom­to prí­pa­de na ove­re­nú ver­ziu sys­té­mu, kon­krét­ne An­droid 4.4 Kit­Kat. Pre­chod na ver­ziu 5.0 Lolli­pop je pris­ľú­be­ný na dru­hý kvar­tál ro­ka 2015. Gra­fi­ku má na sta­ros­ti gra­fic­ký čip PowerVR sé­rie 6.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter