Kazam Tornado 348

Lo­go vý­rob­cu dopl­ne­né päť­cí­pu hviez­du evo­ku­je rus­kú ale­bo čín­sku fir­mu. Zda­nie kla­me. Te­le­fó­ny sa sí­ce v Čí­ne vy­rá­ba­jú, no síd­lo fir­my Ka­zam je v Bri­tá­nii a za­lo­ži­li ju bý­va­lí pra­cov­ní­ci HTC, len­že nie vý­vo­já­ri a di­zaj­né­ri, ale pre­daj­co­via. Pre­to mies­to vlas­tné­ho vý­vo­ja jed­no­du­cho reb­ran­do­va­li čín­sky smar­tfón Gio­nee Eli­fe S5.1, kto­rý sa do Euró­py ne­do­vá­ža.


Ak si v tej­to re­cen­zii pre­čí­ta­te, že je to naj­ten­ší mo­bil na na­šom tr­hu a dru­hý naj­ten­ší na sve­te a nás­led­ne zo ška­tu­le vy­tiah­ne­te te­le­fón prie­mer­nej hrúb­ky, nep­re­pa­daj­te pa­ni­ke. Sta­čí od­ob­rať po­lo­pries­vit­né ochran­né puz­dro a va­še Tor­na­do má nao­zaj hrúb­ku avi­zo­va­ných 5,15 mm. Te­le­fón je ab­so­lút­ne plo­chý, tak­že ne­vyč­nie­va ani ob­jek­tív fo­toa­pa­rá­tu. V ba­le­ní náj­de­te aj ochran­nú fó­liu, ale ne­mu­sí­te sa báť, že vý­rob­ca šet­ril. Pou­žil od­ol­né sklo Go­ri­la Glass 3, a to do­kon­ca na pred­nú aj za­dnú stra­nu te­le­fó­nu. Di­zajn te­le­fó­nu sil­ne pri­po­mí­na „jabĺčko­vý" mo­del 5s.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter