Huawei P8

Na uve­de­ní tej­to naj­ho­rú­cej­šej no­vin­ky po­čas tla­čo­vej kon­fe­ren­cie v Lon­dý­ne dru­hý ap­rí­lo­vý týž­deň sme sa zú­čas­tni­li, tak­že pri­ná­ša­me bez­pros­tred­né doj­my, dopl­ne­né o poz­nat­ky z nie­koľ­kod­ňo­vé­ho in­ten­zív­ne­ho tes­to­va­nia.


Sym­bió­za štý­lu a tech­no­ló­gie

Hli­ní­ko­vé te­lo prís­tro­ja má hrúb­ku 6,4 mm a je vy­ro­be­né z jed­né­ho ku­sa ko­vu. To je zá­ru­ka ro­bus­tnos­ti a di­zaj­no­vej čis­to­ty. K dis­po­zí­cii sú dve fa­reb­né va­riá­cie - si­vá a ví­no­vo-zla­tá. V te­le­fó­ne mô­že­te vy­uží­vať buď dve SIM kar­ty, ale­bo jed­nu kar­tu SIM a jed­nu mic­roSD. Pri uve­de­ní na slo­ven­skom tr­hu bu­de spo­čiat­ku dos­tup­ná ver­zia s jed­nou SIM. Sr­dcom te­le­fó­nu je no­vý pro­ce­sor Ki­rin 930 od spo­loč­nos­ti Hi­Si­li­con, kto­rú vlas­tní Huawei. Pos­ky­tu­je o 20 per­cent vy­šší vý­kon než kon­ku­ren­čné prís­tro­je s po­dob­nou ži­vot­nos­ťou ba­té­rie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter