HTC One M9

Spo­loč­nosť HTC sta­vi­la na ele­gant­ný di­zajn, kto­rý sa os­ved­čil pri mo­de­li M8. Ce­lo­ko­vo­vé puz­dro do­dá­va te­le­fó­nu se­rióz­ny ma­na­žér­sky vzhľad. Zdan­li­vo ne­patr­né zmen­še­nie roz­me­rov o 2 mm na dĺžku a mi­li­me­ter na šír­ku umož­ňu­je po­hodl­nej­šie dr­ža­nie prís­tro­ja v ru­ke.


Konštruk­cia

Te­lo prís­tro­ja je z povr­cho­vo up­ra­ve­né­ho hli­ní­ka a do­dá­va sa vo fa­reb­ných kom­bi­ná­ciách Gold on Sil­ver a Gun Me­tal Grey. Dek­la­ro­va­ná od­ol­nosť IPX-3 pos­ky­tu­je ochra­nu pred daž­ďom a po­lia­tím te­ku­ti­nou. Prís­troj je vzhľa­dom na pou­ži­té roz­me­ry dis­ple­ja väč­ší, ako by mo­hol byť. Zrej­me si to vy­ža­do­va­li kva­lit­né rep­ro­duk­to­ry vy­uží­va­jú­ce tech­no­ló­giu Boom­Sound. Aj tak je tam mi­ni­mál­ne cen­ti­me­ter zdan­li­vo ne­vyu­ži­tej plo­chy, na kto­rej je zob­ra­ze­né lo­go HTC. Po dl­hšom pou­ží­va­ní sme však ten­to ne­vyu­ži­tý pries­tor oce­ni­li, pre­to­že tri an­droi­do­vé tla­čid­lá sú sú­čas­ťou dis­ple­ja, a ke­by bol je­ho ok­raj niž­šie, bo­lo by ov­lá­da­nie pal­com me­nej er­go­no­mic­ké.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter