Acer Liquid Jade S

Te­le­fón na pr­vý poh­ľad upú­ta di­zaj­nom. Pred­ná stra­na je at­rak­tív­na a štý­lo­vo čistá, za­dná skôr fun­kčná. Na­priek dos­tat­ku pries­to­ru pod dis­ple­jom, vďa­ka čo­mu sa prís­troj zdá vy­šší, než by mo­hol byť, sa an­droi­do­vé tla­čid­lá zob­ra­zu­jú sof­tvé­ro­vo. Dis­plej IPS s roz­lí­še­ním 1280 × 720 a ži­vým, no prí­jem­ným po­da­ním fa­rieb chrá­ni sklo Cor­ning Go­ril­la Glass 3.


Obá­vať sa bu­de­te skôr o poš­kria­ba­nie sklíč­ka prek­rý­va­jú­ce­ho ob­jek­tív fo­toa­pa­rá­tu, kto­ré vy­stu­pu­je zo za­dnej ste­ny. Zos­tá­va len dú­fať, že je ta­kis­to dos­ta­toč­ne od­ol­né. Plas­to­vej konštruk­cii a, žiaľ, aj ba­té­rii s ka­pa­ci­tou iba 2100 mAh vďa­čí te­le­fón za hmot­nosť iba 116 gra­mov. Za­dný kryt sa ne­dá od­ob­rať, tak­že prí­pad­ná vý­me­na ba­té­rie je zá­le­ži­tosť auto­ri­zo­va­né­ho servis­u. Za­ují­ma­vo je rie­še­ný dvo­ji­tý šup­lí­ko­vý slot, do kto­ré­ho vlo­ží­te buď dve na­no SIM kar­ty, ale­bo jed­nu na­no SIM a jed­nu kar­tu mic­roSD s ka­pa­ci­tou do 32 GB.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter