Frends Layla

Slú­chad­lá Frends Lay­la sú pre­po­je­ním elek­tro­ni­ky a žen­ské­ho sve­ta. Ich št­ýl mô­že byť vní­ma­ný ako mes­tský či in­dus­triál­ny, veď ole­jo­vé škvr­ny sú vi­zuál­ny efekt ty­pic­ký pre tie­to pros­tre­dia. Tak­to opi­su­je vý­rob­ca di­zaj­no­vú in­špi­rá­ciu pre kry­ty muš­lí luxus­ných slú­chadiel Lay­la. Kry­ty muš­lí sú vy­me­ni­teľ­né, ale iné di­zaj­no­vé va­riá­cie tre­ba ob­jed­nať.


Di­zaj­nom aj me­cha­nic­kým vy­ho­to­ve­ním sú slú­chad­lá per­fek­tné do pos­led­né­ho de­tai­lu. Di­zajn umoc­ňu­je vý­ber ma­te­riá­lov. Do­mi­nu­je ko­ža a ruč­ne spra­co­va­ný kov. Muš­le slú­chadiel sú ča­lú­ne­né pa­mä­ťo­vou pe­nou, kto­rá v kom­bi­ná­cii s mäk­kou ko­žou dob­re pril­ieha, a na ušiach ich tak­mer ne­cí­ti­te. Di­zaj­né­ri ne­za­bud­li ani na ta­ký de­tail, ako je oba­le­nie káb­la do heb­ké­ho textil­né­ho oba­lu či dar­če­ko­vá ka­ze­ta s mag­ne­tic­kým za­tvá­ra­ním.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter