Slúchadlá pre hráčov

ASUS Strix 7.1

ASUS mys­lel aj na prí­pa­dy, keď prá­ve neh­rá­te a tre­ba slú­chad­lá vy­užiť uni­ver­zál­nej­šie. Ce­na nie je níz­ka, no je pri­me­ra­ná mož­nos­tiam a kva­li­te slú­chadiel. Ok­rem pries­to­ro­vé­ho zvu­ku sa da­jú prep­núť do re­ži­mu ste­reo, čo je ideál­ne na po­čú­va­nie hud­by. Po­zo­ru­hod­ný je so­ví di­zajn, kto­rý za­ra­ďu­je ten­to mo­del do šir­šej ro­di­ny pro­duk­tov ASUS Strix. Konštruk­cia je nad­roz­mer­ná, no veľ­mi po­hodl­ná na no­se­nie. 


Op­ti­ma­li­zá­cia di­zaj­nu zoh­ľad­ňu­je rôz­ny tvar hla­vy, pre­to aj vý­rob­ca prip­ra­vil k spo­jo­va­cie­mu mos­tu sa­mos­tat­nú hla­vo­vú lí­niu s mäk­kým pol­ste­ro­va­ním z pa­mä­ťo­vej pe­ny. Tá sa auto­ma­tic­ky na­ťa­hu­je pod­ľa pot­re­by. Nech už si dá slú­chad­lá na hla­vu kto­koľ­vek, bu­de mať po­cit, že bo­li vy­ro­be­né prá­ve pre ne­ho. Prí­vod­ný ká­bel ve­die z ľa­vej muš­le do zvu­ko­vej sta­ni­ce.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter