Dvojpásmový gigabitový router Archer C8

Ar­cher C8 pod­po­ru­je no­vú ge­ne­rá­ciu bez­drô­to­vé­ho štan­dar­du 802.11ac, umož­ňu­jú­cu si­mul­tán­ne pri­po­je­nie v dvoch frek­ven­čných pás­mach. Za­tiaľ čo v tra­dič­nom pás­me 2,4 GHz je pre­no­so­vá rých­losť 450 Mbit/s, v me­nej ru­še­nom pás­me 5 GHz je mož­ný pre­nos úda­jov rých­los­ťou až 1,3 GHz.

Rou­ter na bá­ze vý­kon­né­ho dvoj­jad­ro­vé­ho 800 MHz pro­ce­so­ra­je ur­če­ný na ap­li­ká­cie ná­roč­né na pre­no­so­vú ka­pa­ci­tu. Dis­po­nu­je tro­ji­cou dvoj­pás­mo­vých an­tén a vý­kon­ný­mi zo­sil­ňo­vač­mi sig­ná­lu, čo za­ru­ču­je vy­so­kú rých­losť bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia aj na väč­šiu vzdia­le­nosť. Rou­ter do­ká­že lo­ka­li­zo­vať pri­po­je­né za­ria­de­nia a zo­sil­niť sig­nál bez­drô­to­vej sie­te v prís­luš­ných sme­roch, čím zvy­šu­je efek­ti­vi­tu pri­po­je­nia.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter