GoClever Chronos Colour

In­te­li­gen­tné ho­din­ky so ši­ro­kou pa­le­tou uži­toč­ných fun­kcií náj­de­te v čo­raz niž­ších ce­no­vých hla­di­nách. Pri­či­ni­li sa o to me­nej zná­me fir­my, v tom­to prí­pa­de spo­loč­nosť GoC­le­ver, kto­rá má cen­trá­lu v su­sed­nom Poľ­sku a pro­duk­ty si dá­va vy­rá­bať v Čí­ne.

Di­zajn ele­gan­tné­ho čier­ne­ho hra­na­té­ho puz­dra s čier­nym gu­mo­vým ná­ram­kom oži­vu­je mod­rá ko­vo­vá spo­na. Pod dis­ple­jom s uh­lo­prieč­kou 1,6 pal­ca a roz­lí­še­ním 240 × 240 bo­dov nás okam­ži­te upú­ta­li tri do­ty­ko­vé tla­čid­lá so sym­bol­mi, kto­ré vy­uží­va An­droid 4.4. Je to však len „kla­ma­nie di­zaj­nom", ho­din­ky An­droid ani je­ho wearab­le ver­ziu ne­vyu­ží­va­jú, no s an­droi­do­vým te­le­fó­nom do­ká­žu veľ­mi efek­tív­ne spo­lup­ra­co­vať cez Blue­tooth 4.0 LE. Ap­li­ká­cia do te­le­fó­nu sa nein­šta­lu­je z Goog­le Play, ale pria­mo zo strán­ky vý­rob­cu. Pri­tom sa zob­ra­zí upo­zor­ne­nie, že tre­ba po­vo­liť in­šta­lá­ciu z nez­ná­mych a ne­dô­ve­ry­hod­ných zdro­jov, spo­lu s in­for­má­ciou o ri­zi­ku s tým spo­je­ným. Pre skú­se­né­ho pou­ží­va­te­ľa An­droi­du ba­na­li­ta, no za­čia­toč­ní­ka to mô­že vy­stra­šiť a od­ra­diť. Po nain­šta­lo­va­ní ap­li­ká­cie na spo­lup­rá­cu s ho­din­ka­mi mô­že­te nas­ta­viť, kto­ré ap­li­ká­cie bu­dú po­sie­lať no­ti­fi­ká­cie do ho­di­niek.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter