Internet po elektrickej sieti TL-PA8010P

Pre­po­je­nie za­ria­de­ní po elek­tric­kej sie­ti je za­ují­ma­vá al­ter­na­tí­va k Wi-Fi s vy­uži­tím tech­no­ló­gie Powerli­ne pri bu­do­va­ní a roz­ši­ro­va­ní po­čí­ta­čo­vých sie­tí v by­toch, kan­ce­lá­riách, ro­din­ných do­moch či iných pries­to­roch.


Za­ria­de­nia sé­rie TL-PA8010P KIT pod­po­ru­jú pre­no­so­vú rých­losť až 1200 Mbit/s, kto­rá umož­ňu­je ply­nu­lé preh­rá­va­nie strea­mo­va­né­ho vi­dea vo vy­so­kom roz­lí­še­ní, hra­nie on-li­ne hier ale­bo rých­le sťa­ho­va­nie veľ­kých ob­je­mov dát. To­to rie­še­nie oce­nia nie­len ľu­dia, kto­rí nech­cú zvy­šo­vať zá­ťaž elek­tro­mag­ne­tic­kým žia­re­ním bez­drô­to­vej sie­te, nap­rík­lad kvô­li ma­lým de­ťom, ale aj v rôz­nych la­bo­ra­tó­riách a pre­vádz­kach, kde elek­tro­mag­ne­tic­ké žia­re­nie nie je žia­du­ce. Star­ter kit ob­sa­hu­je dva adap­té­ry, kto­ré sta­čí za­po­jiť do elek­tric­kých zá­su­viek. Je­den pri­poj­te cez eter­ne­to­vý ká­bel k rou­te­ru a dru­hý ku kon­co­vé­mu za­ria­de­niu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter