Urban Revolt Mobi

Di­zaj­no­vo at­rak­tív­ne slú­chad­lá s mož­nos­ťou te­le­fo­no­va­nia sú pri­már­ne ur­če­né pre pou­ží­va­te­ľov smar­tfó­nov a tab­le­tov, kto­rí si chcú vy­chut­nať dob­rú hud­bu, kva­lit­ný sprie­vod­ný zvuk k fil­mu, prí­pad­ne zvu­ko­vé efek­ty hier.

Ro­bus­tná konštruk­cia s ele­gan­tne vy­tva­ro­va­ný­mi muš­ľa­mi je zá­ru­kou dl­hej tr­van­li­vos­ti. Uzav­re­tá konštruk­cia a pril­ieha­jú­ca mäk­ká ob­ru­ba čias­toč­ne tl­mia oko­li­tý hluk, tak­že dob­rý zvuk si vy­chut­ná­te aj pri ces­te vla­kom či lie­tad­lom. Aj hla­vo­vý most má na spod­nej stra­ne mäk­ký ma­te­riál, čo tiež pris­pie­va ku kom­for­tu pou­ží­va­nia. Hmot­nosť 159 g je pri­me­ra­ná. Slú­chad­lá sa da­jú pos­kla­dať, pre­to v ces­tov­nej ba­to­ži­ne ne­za­be­rú ve­ľa mies­ta. Od­po­ji­teľ­ný ká­bel, fa­reb­ne zla­de­ný so slú­chad­la­mi, je plo­chý, tak­že ne­má ten­den­ciu za­mo­tá­vať sa. Pop­ri bie­lej far­be s ele­gan­tným vzo­rom sú k dis­po­zí­cii aj kom­bi­ná­cie fa­rieb oran­žo­vo-tma­vo­si­vá a bor­do­vo-bie­la. Di­zajn dok­res­ľu­je jem­ný po­chró­mo­va­ný prú­žok na mu­šliach.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter