Ovládanie počítačov perom, gestami, hlasom a myšlienkami

Vlaž­né pri­ja­tie no­vé­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia op­ti­ma­li­zo­va­né­ho na do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie naz­na­či­lo, že klá­ves­ni­ca a myš bu­de eš­te dl­ho do­mi­nan­tným spô­so­bom ov­lá­da­nia kla­sic­kých PC. Pre mno­hé sce­ná­re sa čo­raz viac pre­sa­dzu­jú no­vé, inter­ak­tív­nej­šie me­tó­dy ov­lá­da­nia.

Pe­ro

Pe­ro - či už pa­sív­ne, ale­bo elek­tro­nic­ké - bo­lo jed­ným z pr­vých prie­kop­ní­kov inter­ak­tív­ne­ho ov­lá­da­nia. Pr­vé pe­rá ma­li os­trý hrot a príl­iš sa neu­ja­li, čias­toč­ne aj pre ne­dos­ta­toč­nú pod­po­ru vte­daj­ších ope­rač­ných sys­té­mov. V sú­čas­nos­ti sa do­dá­va­jú lac­né do­ty­ko­vé pe­rá s ob­lým mäk­kým hro­tom z vo­di­vej gu­my s prie­me­rom 6 - 8 mm, kto­ré fun­gu­jú na ka­pa­cit­ných dis­ple­joch. Da­jú sa pou­žiť iba na kres­le­nie pre de­ti či na ov­lá­da­nie tab­le­tu v si­tuá­cii, keď ne­má­te čis­té ru­ky, nap­rík­lad ak va­rí­te a prie­bež­ne čí­ta­te re­cept. Aby bo­lo mož­né pí­sať poz­nám­ky ruč­ne, pou­ží­va­jú sa rôz­ne tri­ky. Nap­rík­lad pe­ro Ado­nit Jot Pro Sty­lus má k hro­tu pruž­ne pri­po­je­ný krú­žok z pries­vit­nej vo­di­vej gu­my, na kto­rú ka­pa­cit­ný dis­plej rea­gu­je. Pri pí­sa­ní ale­bo kres­le­ní ten­kou čia­rou sa tá lo­gic­ky vy­kres­ľu­je v stre­de krúž­ku, te­da v mies­te, kde je krú­žok pri­pev­ne­ný k ten­ké­mu hro­tu pe­ra. Vznik­ne tak ilú­zia, ako­by ten­kú čia­ru kres­lil pria­mo ten­ký hrot.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter