Liečba virtuálnou realitou

„Di­ag­nos­ti­ko­va­li sme vám tu­poz­ra­kosť, pred­pí­šem vám na to Ocu­lus Rift, bu­de­te sa pra­vi­del­ne dvak­rát týž­den­ne hrať. To by ma­lo sta­čiť." Znie vám to ako fik­cia či hud­ba bu­dúc­nos­ti? My sme pri­ja­li poz­va­nie špič­ko­vej oč­nej kli­ni­ky UVEA Me­dik­li­nik v Mar­ti­ne, kde sa in­ten­zív­ne pra­cu­je na tom, aby sa ta­ká­to lieč­ba tu­poz­ra­kos­ti po­mo­cou vir­tuál­nej reali­ty sta­la sku­toč­nos­ťou.

Kli­ni­ka a jej pros­tre­die

Hneď po na­šom prí­cho­de sme bo­li prí­jem­ne prek­va­pe­ní pros­tre­dím kli­ni­ky, kto­ré je mo­der­né, prí­ve­ti­vé a vo­nia no­vo­tou. Keď­že sa tu us­ku­toč­ňu­jú aj of­tal­mo­lo­gic­ké ope­rá­cie, veľ­ký dô­raz sa kla­die na čis­to­tu pros­tre­dia. Do niek­to­rých pries­to­rov sme vstu­po­va­li iba s hy­gie­nic­ký­mi náv­lek­mi. Naj­skôr nám pred­sta­vi­li za­ria­de­nie Vic­tus, fem­to­se­kun­do­vý exci­me­ro­vý la­ser, pou­ží­va­ný na úp­ra­vy ref­rak­čných po­rúch zra­ku. Op­ro­ti kla­sic­kým me­tó­dam ide o ove­ľa pres­nej­šiu a rých­lej­šiu pro­ce­dú­ru, kto­rá je bez­bo­les­tná a tr­vá asi 20 mi­nút hru­bé­ho ča­su. Ne­vý­ho­dou mô­že byť po­mer­ne vy­so­ká ce­na od 800 až do 1700 eur za ta­ký­to zá­krok. 

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter