Budeme vďaka big data žiť dlhšie?

Čo ma­jú spo­loč­né An­ge­li­na Jo­lie, brit­ská vlá­da a big da­ta? Zdan­li­vo ne­sú­vi­sia­ce té­my spá­ja ge­no­mi­ka - od­bor, kto­rý mô­že už v blíz­kej bu­dúc­nos­ti zme­niť spô­sob zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti. Ho­ci ako ved­ná dis­cip­lí­na exis­tu­je už dl­ho, až s prí­cho­dom su­per­po­čí­ta­čov umož­ňu­jú­cich rých­lo spra­cú­vať ob­rov­ské množ­stvá dát je prak­tic­ky vy­uži­teľ­ná aj v bež­ných pod­mien­kach.

Sláv­na hollywood­ska he­reč­ka sa len pred­ne­dáv­nom opäť dos­ta­la na ti­tul­ky no­vín na ce­lom sve­te. An­ge­li­na Jo­lie upú­ta­la po­zor­nosť, keď si ne­cha­la od­strá­niť va­ječ­ní­ky. Je to už jej dru­há ope­rá­cia toh­to ty­pu - pred dvo­ma rok­mi pod­stú­pi­la ope­rá­ciu pr­sní­kov. Cie­ľom sé­rie chi­rur­gic­kých zá­kro­kov bo­lo zní­že­nie prav­de­po­dob­nos­ti vzni­ku zhub­ných ná­do­rov. Pod skal­pel ju doh­na­la ana­lý­za gé­nov. Zis­ti­lo sa, že An­ge­li­na má po­dob­ne ako jej mat­ka, sta­rá ma­ma i te­ta chyb­ný gén, kto­rý zvy­šu­je prav­de­po­dob­nosť vzni­ku ra­ko­vi­ny pr­sní­ka až na 87 per­cent a ra­ko­vi­ny va­ječ­ní­kov na 50 per­cent.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter