Reklama v mobilných aplikáciách

V ap­li­kač­ných ob­cho­doch pre do­mi­nan­tné mo­bil­né plat­for­my mô­že­te niek­to­ré ap­li­ká­cie za­kú­piť a iné stiah­nuť za­dar­mo. Aj vý­vo­já­ri ap­li­ká­cií dis­tri­buo­va­ných za­dar­mo však chcú za svo­ju prá­cu od­me­nu, a tak mno­hé z tých­to ap­li­ká­cií zob­ra­zu­jú rek­lam­né in­for­má­cie. Ná­me­tom člán­ku je poh­ľad na prob­le­ma­ti­ku rek­la­my v ap­li­ká­ciách oča­mi pou­ží­va­te­ľov ap­li­ká­cií, vý­vo­já­rov aj in­ze­ren­tov. Dis­tri­buč­né mo­de­ly free ap­li­ká­cií

Pri ap­li­ká­ciách, kto­ré sú na pr­vý poh­ľad za­dar­mo, sa v praxi ok­rem pro­fi­tu zo zob­ra­zo­va­ných rek­lám vy­uží­va viac mar­ke­tin­go­vých dis­tri­buč­ných mo­de­lov. Čas­to pou­ží­va­ný je tan­dem ap­li­ká­cia za­dar­mo + pla­te­ná ap­li­ká­cia. Úče­lom ap­li­ká­cie za­dar­mo je pro­pa­go­vať pla­te­nú ap­li­ká­ciu for­mou de­mo­ver­zie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter