Smartfón ako diaľkový ovládač pre celú domácnosť

Di­aľ­ko­vé ov­lá­da­če na ov­lá­da­nie do­má­cej elek­tro­ni­ky sa sta­li neod­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou náš­ho ži­vo­ta. Skú­ša­li ste uva­žo­vať nad tou­to prob­le­ma­ti­kou na úrov­ni sub­sys­té­mov do­mu ale­bo by­tu. Di­aľ­ko­vý ov­lá­dač na ten­to účel už ur­či­te má­te. Sta­čí siah­nuť do vrec­ka ale­bo ka­bel­ky a vy­tiah­nuť smar­tfón. Zos­tá­va vy­rie­šiť dru­hú stra­nu min­ce - pris­pô­so­biť do­má­ce sub­sys­té­my, aby ich bo­lo mož­né na di­aľ­ku ov­lá­dať a mo­ni­to­ro­vať.

Skús­te po­rov­nať svoj dom ale­bo byt, te­da pries­tor, v kto­rom sa naj­viac zdr­žia­va­te, s autom, v kto­rom ste iba ob­čas, z poh­ľa­du auto­ma­ti­zá­cie a kom­for­tu ov­lá­da­nia. Aké úda­je do­ká­že­te u se­ba do­ma sní­mať a aké čin­nos­ti mô­že­te ov­lá­dať? V aute po­va­žu­je­te za sa­moz­rej­mosť cen­trál­ne za­my­ka­nie, ov­lá­da­nie okien, di­aľ­ko­vé za­pí­na­nie kú­re­nia a kli­ma­ti­zá­cie, má­te k dis­po­zí­cii úda­je z dis­ple­ja pa­lub­né­ho po­čí­ta­ča. Čo­raz viac vo­di­čov pou­ží­va ka­me­ry na mo­ni­to­ro­va­nie si­tuácie pred vo­zid­lom. Ur­či­te by ste si na po­dob­né vy­mo­že­nos­ti rov­na­ko rých­lo zvyk­li aj vo svo­jom do­me či by­te, kde náj­de­te rov­na­ké sub­sys­té­my, te­da dve­re, kú­re­nie, os­vet­le­nie, nie­ke­dy aj alar­my a mo­ni­to­ro­va­cie ka­me­ry. Väč­ši­na do­mác­nos­tí spo­mí­na­né vy­mo­že­nos­ti ne­má. Mož­no je­di­ná vý­nim­ka je ga­rá­žo­vá brá­na na di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter