Éra nanorobotiky sa blíži

Poz­ná­te to ur­či­te z fil­mov. Mi­nia­túr­ne ro­bo­ty v kr­vnom obe­hu či tka­ni­vách, nep­res­taj­ne op­ra­vu­jú­ce aké­koľ­vek poš­ko­de­nie te­la. Dok­tor po­mo­cou po­čí­ta­ča ov­lá­da roj na­no­ro­bo­tov a sme­ru­je ho na zhub­ný ná­dor, s kto­rým plá­nu­je uro­biť krát­ky pro­ces. Ako ďa­le­ko sme vlas­tne od tých­to tech­no­ló­gií?

Vý­raz­ná mi­nia­tu­ri­zá­cia zá­sad­ným spô­so­bom ov­plyv­ni­la tech­no­ló­gie v ob­las­ti po­lo­vo­di­čov, ale aj me­cha­nic­kých sú­čias­tok. V mo­der­ných smar­tfó­noch a tab­le­toch je ich nie­koľ­ko, pri­čom ide pre­dov­šet­kým o ak­ce­le­ro­me­ter a gy­ros­kop. Tie­to po­hyb­li­vé mik­ro­sú­čias­tky sa ozna­ču­jú ako MEMS (Mic­ro Elec­tro Me­cha­ni­cal Sys­tem) či­že mik­roelek­tro­nic­ké me­cha­nic­ké sys­té­my a ve­no­va­li sme sa im pod­rob­ne v člán­ku

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter