Windows 10 bude všade. Z mobilu sa stane počítač

Win­dows 10, Of­fi­ce 365, clou­do­vá plat­for­ma Azu­re, inter­net ve­cí - to bo­li hlav­né té­my vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cie Mic­ro­soft Build, kto­rá sa ko­na­la na pre­lo­me ap­rí­la a má­ja. Úspeš­nosť ope­rač­né­ho sys­té­mu je do znač­nej mie­ry ur­če­ná dos­tup­nos­ťou kva­lit­ných ap­li­ká­cií. Sprís­tup­ne­nie ap­li­kač­ných roz­hra­ní vý­vo­já­rom je pre­to dô­le­ži­tý krok na ces­te no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10 k pou­ží­va­te­ľom.

Kon­fe­ren­ciu ot­vo­ril cha­riz­ma­tic­ký šéf Mic­ro­sof­tu Sa­tya Na­del­la. Zdô­raz­nil, že no­vá ge­ne­rá­cia Win­dows za­čí­na nie­len no­vú éru per­so­nál­ne­ho com­pu­tin­gu a mo­bi­li­ty, ale aj kom­pa­ti­bi­li­ty a inter­ope­ra­bi­li­ty ap­li­ká­cií pre ši­ro­kú pa­le­tu za­ria­de­ní od Ras­pberry Pi po ho­log­ra­fic­ký po­čí­tač, pri­čom bu­de pod­po­ro­va­ná ši­ro­ká šká­la zob­ra­zo­va­cích jed­no­tiek od mi­nia­túr­nych dis­ple­jov po nás­ten­ný Sur­fa­ce Hub. Ak sa spl­nia plá­ny Mic­ro­sof­tu a pou­ží­va­te­lia star­ších ver­zií vy­uži­jú roč­nú le­ho­tu na bez­plat­nú ak­tua­li­zá­ciu, Sa­tya Na­del­la pred­pok­la­dá, že Win­dows 10 po­be­ží v ce­los­ve­to­vom roz­sa­hu na viac ako mi­liar­de za­ria­de­ní. Sta­ne sa tak naj­roz­ší­re­nej­šou ver­ziou ope­rač­né­ho sys­té­mu v do­te­raj­ších de­ji­nách.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter