„Intelekt a myseľ sa spoja so strojmi. Ten čas sa blíži.“

Alek­san­dra Moj­si­lo­vic pat­rí me­dzi ved­cov, kto­rí pra­cu­jú v di­ví­zii IBM Re­search. Už viac ako 15 ro­kov sa ve­nu­je ana­lý­zam a pre­dik­tív­ne­mu mo­de­lo­va­niu a po­mo­cou tých­to me­tód po­má­ha spo­loč­nos­ti IBM a jej klien­tom ro­biť lep­šie roz­hod­nu­tia.


Ke­by sa vám niek­to po­ve­dal, aby ste laic­ky vy­svet­li­li svo­ju pra­cov­nú náplň, čo by ste mu po­ve­da­li?

AM: To, že vy­tvá­ram ma­te­ma­tic­ké mo­de­ly sve­ta oko­lo nás. Dnes ži­je­me vo sve­te, kto­rý je tvo­re­ný sig­nál­mi. Hud­ba, te­le­fó­ny, sr­dco­vý tep, po­ča­sie.... tak­mer všet­ko, na čo si spo­me­nie­te, do­ká­že vy­tvo­riť sig­ná­ly. A tie sú di­gi­ta­li­zo­va­né, tak­že im po­ro­zu­me­jú aj po­čí­ta­če. Ja a mo­ji ko­le­go­via vy­tvá­ra­me mo­de­ly a prog­ra­my, kto­ré učia po­čí­ta­če, aby bo­li ta­ké in­te­li­gen­tné ako ľu­dia. A aby do­ká­za­li tie­to sig­ná­ly vy­užiť na lep­šie roz­ho­do­va­nie sa.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie pre Win­dows a Win­dows Pho­ne
Náš trojdielny seriál je koncipovaný ako príprava na vývoj aplikácií pre Windows 10. V poslednej časti ukážeme postup konverzie existujúceho projektu pre Windows 8.1 alebo Windows Phone na univerzálnu aplikáciu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me pre An­droid / 9. časť
Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, v ktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android a údajmi uloženými a spravovanými databázou MySQL. čítať »
 
Sé­rio­vá ko­mu­ni­ká­cia Ar­dui­na s PC
V predchádzajúcej časti sme si vysvetlili, z akých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. čítať »
 
Ako na kva­lit­né fo­tog­ra­fie i na Fa­ce­boo­ku
Facebook nepatrí medzi veľkých priateľov fotografov. Nielenže im cenzuruje fotky, ale veľmi výrazne znižuje aj ich kvalitu. čítať »
 
Šif­ro­va­nie dis­ku ako lac­ná a rých­la ochra­na dát
Primárny cieľ šifrovania zariadenia je ochrana dát pred nepovolanou osobou v prípade, že dôjde k odcudzeniu alebo zabaveniu zariadenia. čítať »
 
Ozajst­ný náv­rat sta­rej Ope­ry
Nejeden používateľ Opery si povzdychol po tom, ako bol v roku 2013 vývoj pokročilej verzie tohto prehliadača zastavený a jeho miesto zaujala nová a funkčne značne jednoduchšia verzia. čítať »
 
Ako náj­sť a za­blo­ko­vať stra­te­ný ale­bo uk­rad­nu­tý mo­bil či tab­let
Môže sa stať, že svoje mobilné zariadenie stratíte, prípadne vám ho niekto ukradne. Možnosti ďalšieho postupu v takejto situácii a nádej na znovuzískanie či aspoň zamedzenie zneužitia vašich údajov do značnej závisia od preventívnych opatrení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter