ZyXEL NAS540

Dis­ko­vé po­le s ta­kou­to špe­ci­fi­ká­ciou je vhod­né pre ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov. Up­lat­ne­nie náj­de nie­len v do­mác­nos­ti, ale aj v do­má­cej fir­me. Ide o mul­ti­me­diál­ne orien­to­va­ný osob­ný server, no zá­ro­veň spĺňa všet­ky ná­le­ži­tos­ti na ochra­nu dát a prís­tu­pu k sú­bo­rom pros­tred­níc­tvom via­ce­rých ka­ná­lov.

Har­dvé­ro­vá vý­ba­va

Do server­a sa zmes­tia do­ved­na šty­ri 2,5/3,5" dis­ky s cel­ko­vou ka­pa­ci­tou 6 TB × 4. Všet­ky slo­ty SA­TA II pod­po­ru­jú re­žim Hot Swap, či­že dis­ky mô­že­te me­niť za cho­du. O rých­losť sys­té­mu sa sta­rá hlav­ne dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor s frek­ven­ciou 1,2 GHz. Na te­le sú po­tom dva ko­nek­to­ry LAN, vhod­né na ag­re­go­va­nie sie­te, pri­čom oba sú gi­ga­bi­to­vé. O tom, že to­to za­ria­de­nie spĺňa cha­rak­te­ris­ti­ku mul­ti­me­diál­ne­ho cen­tra, sved­čia aj tri por­ty USB 3.0 a čí­tač­ka ka­riet SDXC. Dva por­ty sú na za­dnej stra­ne, je­den vrá­ta­ne čí­tač­ky na pred­nej, za­kry­té pa­ne­lom. Tak­to sa da­jú k server­u pri­po­jiť rôz­ne tr­va­lé za­ria­de­nia aj tie, kto­ré pot­re­bu­je­te pri­po­jiť len na vý­me­nu dát, nap­rík­lad bež­ný exter­ný disk ale­bo fo­toa­pa­rát. S tým sú­vi­sí aj tla­čid­lo na ko­pí­ro­va­nie ale­bo syn­chro­ni­zá­ciu dát. Je štan­dar­dnou sú­čas­ťou za­ria­de­ní znač­ky ZyXEL a v roz­hra­ní sa dá na­kon­fi­gu­ro­vať pod­ľa vlas­tných po­trieb. Pod­sta­tou štvor­dis­ko­vé­ho rie­še­nia je dô­raz na bez­peč­nosť vlas­tných dát. Vy­užiť tak mô­že­te nie­len spo­je­nú ka­pa­ci­tu dis­kov, ale aj vy­tvo­riť zr­kad­le­nie na zá­lo­ho­va­nie ich ob­sa­hu. Na vý­ber je spo­lu päť rôz­nych re­ži­mov RAID. V za­dnej čas­ti je 120 mm ven­ti­lá­tor na chla­de­nie, pri­čom sa vy­uží­va adap­tív­ne vet­ra­nie pod­ľa zá­ťa­že sys­té­mu. Naj­hluč­nej­šie bu­dú prav­de­po­dob­ne dis­ky. Hlu­ku ani ne­žia­du­cich vib­rá­cií sa net­re­ba báť, NAS mô­že­te mať aj pod no­ha­mi a v bež­nom kan­ce­lár­skom pros­tre­dí ho ne­bu­de­te vô­bec re­gis­tro­vať.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Tri stra­té­gie, kto­ré po­mô­žu maxima­li­zo­vať prí­nos sof­tvé­ru pre biz­nis
Víziou Billa Forda z predstavenstva firmy Ford je radikálne zmeniť obchodný model automobilky. Vo svete vozidiel neustále pripojených do internetu nechce byť Ford iba výrobcom automobilov, ale aj poskytovateľom služieb postavených na softvéri, ktoré zvýšia bezpečnosť pasažierov a zlepšia efektívnosť premávky. čítať »
 
In­teg­rá­cia ERP s mo­der­ným CRM? Jas­ná vý­ho­da pre pou­ží­va­te­ľa!
Prepojenieť produkčného systému ERP so systémom na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) do jedného integrovaného celku môže firme priniesť mnohé plusy. čítať »
 
ERP v clou­de? Je to bez­peč­né?
Na internete? Tak to radšej nie! Predsa nebudem zverejňovať všetky dáta o zamestnancoch a našom hospodárení na internete. Ktokoľvek a kedykoľvek ich môže získať a zneužiť. čítať »
 
ERP a Cloud – pria­te­lia či sú­pe­ri?
Určite aj vás pri pohľade na výšku IT nákladov súvisiacich (nie len) s využívaním ERP systému napadla myšlienka dať ho do cloudu. čítať »
 
Maj­te on­li­ne preh­ľad o svo­jej fir­me
Cloud alebo desktop? Okolo tejto otázky sa v posledných rokoch točia diskusie o budúcnosti účtovného softvéru. Existuje však aj zlatá stredná cesta. čítať »
 
Čo pri­ná­ša ria­de­nie pod­ni­ko­vých pro­ce­sov
Každý vyšší organizační celek má zvládnutou určitou organizaci práce. Všechny výrobní podniky mají hierarchické uspořádání dostupné formou organizačních schémat. čítať »
 
No­vo­do­bý ERP sys­tém mu­sí rea­go­vať na zme­ny
Pokiaľ je informačný systém správne zvolený a implementovaný, výrazne zvyšuje konkurencieschopnosť spoločnosti zefektívnením a zrýchlením riadiacich, ekonomických, obchodných a výrobných procesov. čítať »
 
Pries­kum: Trh ERP na Slo­ven­sku v ro­ku 2014
Redakcia magazínu Infoware uskutočnila v februára a marca prieskum predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu v roku 2014. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter