Slúchadlá pre športovcov

Špor­to­va­nie s vlas­tnou hud­bou je bež­ná zá­le­ži­tosť. Pod­ľa pries­ku­mov, kto­ré si fir­my za­obe­ra­jú­ce sa audiom ne­chá­va­jú vy­tvo­riť, až tak­mer 90 % pou­ží­va­te­ľov pri špor­to­va­ní pou­ží­va slú­chad­lá. Tes­to­va­li sme špe­cia­li­zo­va­né mo­de­ly slú­chadiel znač­ky Yur­buds so za­me­ra­ním na pev­né dr­ža­nie v uchu a pou­ží­va­nie pri rôz­nych ty­poch špor­tov, kto­ré bo­li vy­vi­nu­té pre špor­tov­cov. Na roz­diel od iných mo­de­lov, kto­ré sme ma­li mož­nosť vy­skú­šať, tie­to sku­toč­ne se­de­li a dr­ža­li v ušiach. Pred­nos­ťou slú­chadiel je ma­te­riá­lo­vé vy­ho­to­ve­nie. Ani pri sil­nom prít­la­ku muš­le na ucho ne­bu­de­te po­ci­ťo­vať bo­lesť. Všet­ky tes­to­va­né mo­de­ly sú od­ol­né pro­ti po­tu a zvý­še­nej vl­hkos­ti.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Tri stra­té­gie, kto­ré po­mô­žu maxima­li­zo­vať prí­nos sof­tvé­ru pre biz­nis
Víziou Billa Forda z predstavenstva firmy Ford je radikálne zmeniť obchodný model automobilky. Vo svete vozidiel neustále pripojených do internetu nechce byť Ford iba výrobcom automobilov, ale aj poskytovateľom služieb postavených na softvéri, ktoré zvýšia bezpečnosť pasažierov a zlepšia efektívnosť premávky. čítať »
 
In­teg­rá­cia ERP s mo­der­ným CRM? Jas­ná vý­ho­da pre pou­ží­va­te­ľa!
Prepojenieť produkčného systému ERP so systémom na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) do jedného integrovaného celku môže firme priniesť mnohé plusy. čítať »
 
ERP v clou­de? Je to bez­peč­né?
Na internete? Tak to radšej nie! Predsa nebudem zverejňovať všetky dáta o zamestnancoch a našom hospodárení na internete. Ktokoľvek a kedykoľvek ich môže získať a zneužiť. čítať »
 
ERP a Cloud – pria­te­lia či sú­pe­ri?
Určite aj vás pri pohľade na výšku IT nákladov súvisiacich (nie len) s využívaním ERP systému napadla myšlienka dať ho do cloudu. čítať »
 
Maj­te on­li­ne preh­ľad o svo­jej fir­me
Cloud alebo desktop? Okolo tejto otázky sa v posledných rokoch točia diskusie o budúcnosti účtovného softvéru. Existuje však aj zlatá stredná cesta. čítať »
 
Čo pri­ná­ša ria­de­nie pod­ni­ko­vých pro­ce­sov
Každý vyšší organizační celek má zvládnutou určitou organizaci práce. Všechny výrobní podniky mají hierarchické uspořádání dostupné formou organizačních schémat. čítať »
 
No­vo­do­bý ERP sys­tém mu­sí rea­go­vať na zme­ny
Pokiaľ je informačný systém správne zvolený a implementovaný, výrazne zvyšuje konkurencieschopnosť spoločnosti zefektívnením a zrýchlením riadiacich, ekonomických, obchodných a výrobných procesov. čítať »
 
Pries­kum: Trh ERP na Slo­ven­sku v ro­ku 2014
Redakcia magazínu Infoware uskutočnila v februára a marca prieskum predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu v roku 2014. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter