Podvody na eBay: Ako sa im vyhnúť a čo robiť, ak ste sa stali obeťou

Aj vy ste sa už nie­ke­dy vy­bra­li na­ku­po­vať na eBay? Ur­či­te ste sa vždy za­mys­le­li, či je to úpl­ne bez­peč­né, či va­še pe­nia­ze skon­čia tam, kde ma­jú, či k vám kú­pe­ný to­var do­ra­zí. Na čo si te­da dá­vať po­zor, keď ro­bí­te biz­nis s ob­chod­ník­mi na eBay, a ako sa pod­vo­dom mô­že­te vy­hnúť? Na spra­vo­daj­skom por­tá­li WeLi­ve­Se­cu­ri­ty.com sa tým za­obe­ral brit­ský blo­ger Rob Waugh.

Pod­vod čís­lo 1: Ku­pu­je­te fot­ku?

Už nie­koľ­kok­rát bol za­zna­me­na­ný prí­pad, že po ukon­če­ní auk­cie po­sie­la­li pod­vod­ní­ci fo­tog­ra­fiu pro­duk­tu, tak­že no­vý Mac­Book ste ma­li iba na veľ­mi dra­hej fo­tog­ra­fii. Tvr­di­li, že pres­ne o nej ho­vo­ril in­ze­rát. Ako sa to­mu vy­hne­te? Pre­čí­taj­te si in­ze­rát nao­zaj veľ­mi po­zor­ne, príl­iš níz­ka ce­na je ako pr­vá po­doz­ri­vá. Sa­moz­rej­me, pre­ver­te si aj ob­chod­ní­ka - akú má his­tó­riu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter