Data mining ako nástroj business intelligence

V pros­tre­dí veľ­kej kon­ku­ren­cie a v dneš­nej in­for­mač­nej do­be, keď spo­loč­nos­ti ma­jú množ­stvo úda­jov o svo­jich klien­toch aj kon­ku­ren­toch, kaž­dé roz­ho­do­va­nie pred­sta­vu­je pro­ces, kto­ré­ho vý­sle­dok mô­že zna­me­nať roz­diel me­dzi ús­pe­chom a neús­pe­chom.

Do toh­to pro­ce­su mô­že vniesť svet­lo šta­tis­tic­ká ana­lý­za dát. Pre­dik­tív­na ana­ly­ti­ka umož­ňu­je od­po­ve­dať na otáz­ky biz­ni­su, kto­ré sú pri ur­čo­va­ní vhod­nej stra­té­gie kľú­čo­vé. Správ­ne vy­bra­ný mo­del je schop­ný pred­po­ve­dať prav­de­po­dob­nosť spá­chania pois­tné­ho pod­vo­du, spla­te­nia úve­ru či zá­uj­mu rôz­nych ka­te­gó­rií zá­kaz­ní­kov o kú­pu rôz­ne­ho dru­hu to­va­ru.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter