7 vecí, ktoré by ste mali vedieť o hybridnom cloud computingu

Pod­ľa ana­ly­ti­kov spo­loč­nos­ti Gar­tner bu­de mať do ro­ku 2017 hyb­rid­ný cloud im­ple­men­to­va­ný po­lo­vi­ca veľ­kých fi­riem. Hyb­rid­né IT fir­me umož­ňu­je udr­žia­vať cen­tra­li­zo­va­ný prís­tup k sprá­ve IT a zá­ro­veň expe­ri­men­to­vať s cloud com­pu­tin­gom.

Pri­ja­tie clou­do­vé­ho rie­še­nia v rám­ci stra­té­gie ochra­ny dát má pre mo­der­né dá­to­vé cen­trum svo­je vý­ho­dy. Služ­by skla­do­va­nia v clou­de sú zvy­čaj­ne úč­to­va­né len na zá­kla­de vy­uží­va­nia ur­či­tej ka­pa­ci­ty, fir­my te­da pla­tia iba za to, čo sku­toč­ne pou­ží­va­jú. To uľah­ču­je vlas­tní­kom spo­loč­nos­ti plá­no­va­nie roz­poč­tu na úlo­žis­ko pre prí­pad ob­no­vy po ha­vá­rii, čo je jed­no­duch­šie ako in­ves­tí­cie do dra­hých dis­ko­vých po­lí ale­bo pás­ko­vých jed­no­tiek.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter