Aké výhody prinesie in-memory CRM


Ma­na­žé­ri CIO a CRM sto­ja pred ná­roč­nou úlo­hou - po­sú­diť vý­znam vply­vu in-me­mo­ry com­pu­tin­gu na sys­té­my CRM v špe­ci­fic­kých sek­to­roch. Prí­nos tej­to tech­no­ló­gie pre­dov­šet­kým v ana­ly­tic­kých mo­du­loch je na­toľ­ko vý­znam­ný, že v mno­hých prí­pa­doch mu­sia byť re­vi­do­va­né exis­tu­jú­ce plá­ny roz­vo­ja CRM a s tým sú­vi­sia­ce in­ves­tič­né plá­ny.

Po­čas naj­bliž­ších pia­tich ro­kov bu­de mať in-me­mo­ry com­pu­ting (IMC) naj­väč­ší vplyv na ana­lý­zy CRM, hlav­ne na seg­men­tá­ciu mar­ke­tin­gu, cross-selling po­nu­ky v reál­nom ča­se, in­cen­tív­ne mo­de­lo­va­nie, op­ti­ma­li­zá­ciu pod­po­ry ob­cho­du, ana­lý­zu tr­ho­vé­ho ko­ša a na sprá­vu cien.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter