Programujeme mikrokontroléry Atmel

V pred­chá­dza­jú­cej čas­ti sme vás uvied­li do sve­ta mik­ro­kon­tro­lé­rov. Vy­svet­li­li sme, čo je mik­ro­kon­tro­lér, aké je je­ho vy­uži­tie, kde vša­de sa dá pou­žiť a aké sú mož­nos­ti je­ho prog­ra­mo­va­nia. Po­ve­da­li sme si, že my pôj­de­me ces­tou ki­tu s náz­vom Ar­dui­no Uno, a ob­jas­ni­li sme, čo na to bu­de­me pot­re­bo­vať.

In­šta­lá­cia pros­tre­dia IDE a ov­lá­da­ča

Ar­dui­no Uno má­me za­kú­pe­né, ale aby sme sa moh­li pus­tiť do vy­tvo­re­nia náš­ho úpl­ne pr­vé­ho prog­ra­mu, pot­re­bu­je­me si nain­šta­lo­vať pros­tre­die Ar­dui­na, tak­zva­né

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter