Programujeme pre Android / 7.

V tej­to čas­ti se­riá­lu sa za­me­ria­me na im­ple­men­tá­ciu tzv. pos­ky­to­va­te­ľov, resp. vy­hod­no­co­va­čov ob­sa­hu (con­tent pro­vi­ders, re­sol­vers) a ta­kis­to kom­po­nen­tov (tried), kto­ré s ni­mi ur­či­tým spô­so­bom sú­vi­sia. Pre­to­že pou­ží­va­nie vý­ra­zov pos­ky­to­va­teľ, resp. vy­hod­no­co­vač mô­že viesť k is­tým ne­jas­nos­tiam, v na­šich člán­koch bu­de­me pou­ží­vať ich an­glic­ké ek­vi­va­len­ty. Pro­vi­der a ďal­šie ne­vyh­nut­né trie­dy za­hr­nie­me do vzo­ro­vej ap­li­ká­cie

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter