Android Studio

V pr­vej čas­ti se­riá­lu sme pod­ľa ak­tuál­nej si­tuácie pred­sta­vi­li vý­vo­jo­vé pros­tre­die Ec­lip­se s dopl­nkom ADT ako ofi­ciál­ny nás­troj na vý­voj ap­li­ká­cií pre An­droid. Si­tuácia v IT sa však dy­na­mic­ky me­ní a od ja­nuá­ra 2015 pre­zen­tu­je Goog­le ako ofi­ciál­ny nás­troj An­droid Stu­dio. Pre­to sme do se­riá­lu ope­ra­tív­ne za­ra­di­li časť, v kto­rej pred­sta­vu­je­me no­vý vý­vo­jár­sky nás­troj.

Kla­sic­ké ná­vy­ky v no­vom pros­tre­dí

Zme­na ofi­ciál­ne od­po­rú­ča­né­ho vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia je v tom­to prí­pa­de jed­noz­nač­ne krok vpred. Zme­ni­li sa niek­to­ré tech­no­ló­gie, nap­rík­lad prek­la­dač Grad­le či In­telliJ IDEA Ja­va IDE. Zá­klad­né prin­cí­py a fi­lo­zo­fia zos­ta­li za­cho­va­né, zme­ni­lo sa len pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie. Aj na­ďa­lej bu­de­te vy­uží­vať prog­ra­mo­va­cí ja­zyk Ja­va a návrh pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia sa uk­la­dá, prí­pad­ne aj vy­tvá­ra v  do­ku­men­te XML. Vďa­ka to­mu je mig­rá­cia z Ec­lip­se na An­droid Stu­dio rých­la a bez­prob­lé­mo­vá. A eš­te jed­na dô­le­ži­tá in­for­má­cia – pro­jek­ty vy­tvo­re­né v Ec­lip­se mô­že­te veľ­mi jed­no­du­cho im­por­to­vať do An­droid Stu­dia bez nut­nos­ti pred­chá­dza­jú­ce­ho expor­tu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter