Vývojové kity pre internet vecí

Fe­no­mén inter­net ve­ci (IoT - Inter­net of Things) v praxi zna­me­ná ma­sív­ny nás­tup in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní pri­po­je­ných na inter­net do všet­kých ob­las­tí ži­vo­ta a pod­ni­ka­nia. Pri­bú­da­jú no­vé za­ria­de­nia a pred­pok­la­dá sa aj dopl­ne­nie exis­tu­jú­cich za­ria­de­ní o sen­zo­ry a ria­dia­ce mo­du­ly pri­po­je­né do inter­ne­tu. Cie­ľom člán­ku je pred­sta­viť per­spek­tív­ne mik­ro­kon­tro­lé­ro­vé plat­for­my, kto­ré mô­že­te pou­žiť na ov­lá­da­nie za­ria­de­ní a zber úda­jov. Vďa­ka uni­ver­zál­nym ko­nek­to­rom a kniž­ni­ciam fun­kcií ich do­ká­že ap­li­ko­vať aj ama­tér.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter