Tlač dokumentov z mobilných zariadení

Dos­tup­nosť kva­lit­ných kan­ce­lár­skych ba­lí­kov pre tab­le­ty po­vý­ši­la tie­to za­ria­de­nia na rov­no­cen­né pra­cov­né nás­tro­je na prá­cu s do­ku­men­tmi. Lo­gic­kým dôs­led­kom je po­žia­dav­ka na tlač do­ku­men­tov pria­mo z tab­le­tov. Za­me­ria­me sa na tlač z plat­fo­riem An­droid a iOS, pre­to­že tab­le­ty s Win­dows umož­ňu­jú tlač kla­sic­kým pos­tu­pom.

Pri­po­je­nie tla­čiar­ne

Kla­sic­ký port USB je na tab­le­toch skôr vý­nim­ka, pre­to tre­ba hľa­dať iné rie­še­nie. Vý­rob­co­via tla­čiar­ní vy­ba­vu­jú svo­je no­vé mo­de­ly mož­nos­ťou tla­če z mo­bil­ných za­ria­de­ní a vy­tvo­ri­li ap­li­ká­cie na pod­po­ru tla­če pre naj­po­pu­lár­nej­šie plat­for­my. Naj­čas­tej­šie ide o ko­mu­ni­ká­ciu cez Wi-Fi, kto­rú vy­uží­va aj tech­no­ló­gia AirPrint od App­le. Väč­ši­nou tre­ba, aby za­ria­de­nie bo­lo pri­po­je­né do rov­na­kej bez­drô­to­vej sie­te ako tla­čia­reň. Niek­to­ré tla­čiar­ne do­ká­žu tla­čiť aj cez pria­me pri­po­je­nie. Po­mo­cou vhod­nej ap­li­ká­cie mô­že­te tla­čiť aj na sie­ťo­vej tla­čiar­ni, kto­rá je pri­po­je­ná k prís­tu­po­vé­mu bo­du Wi-Fi cez ká­bel.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter