Editovanie videa na tabletoch

Mo­der­né tab­le­ty a te­le­fó­ny umož­ňu­jú nie­len nak­rú­ca­nie vi­dea, ale aj je­ho edi­to­va­nie, tak­že po­mo­cou svoj­ho za­ria­de­nia ľah­ko zvlád­ne­te ce­lý postpro­dukč­ný pro­ces vrá­ta­ne pub­li­ko­va­nia na YouTu­be či so­ciál­nych sie­ťach. Cie­ľom člán­ku je pred­sta­viť vhod­né ap­li­ká­cie a uká­zať pos­tup vy­tvo­re­nia vi­dea na tab­le­toch a te­le­fó­noch plat­fo­riem An­droid, iOS a Win­dows.

Zá­klad­né aj pok­ro­či­lej­šie úp­ra­vy

Mo­der­né tab­le­ty dis­po­nu­jú viac­jad­ro­vý­mi pro­ce­sor­mi tak­to­va­ný­mi na 1,5 až 2,5 GHz, re­la­tív­nym dos­tat­kom ope­rač­nej pa­mä­te a dis­ple­jom s vy­so­kým roz­lí­še­ním, tak­že umož­ňu­jú edi­to­vať aj vi­deo s vy­so­kým roz­lí­še­ním. Vzhľa­dom na mož­nos­ti do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia a po­žia­dav­ky na jed­no­du­chosť a in­tui­tív­nosť ov­lá­da­nia dis­po­nu­jú ap­li­ká­cie na edi­to­va­nie vi­dea v po­rov­na­ní s ver­zia­mi pre PC či Mac viac ale­bo me­nej re­du­ko­va­nou po­nu­kou. Niek­to­ré ap­li­ká­cie sú op­ti­ma­li­zo­va­né tak, aby sa da­li pou­ží­vať aj na te­le­fó­noch. Umož­ňu­jú zos­tri­hať jed­not­li­vé vi­deok­li­py, us­po­ria­dať ich v správ­nom po­ra­dí na ča­so­vej osi, pri­dať ti­tul­ky, rôz­ne efek­ty a pre­cho­dy.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter