Riešime problémy s počítačom

Aj ten­to me­siac do na­šej po­rad­ne (po­rad­na@pcre­vue.sk) priš­lo množ­stvo otá­zok. Čas­to pri­tom ide o frek­ven­to­va­né prob­lé­my, a pre­to si z nich od­ne­sú pou­če­nie aj os­tat­ní či­ta­te­lia. Po­kiaľ sa roz­hod­ne­te aj vy po­žia­dať o po­moc, ne­za­bú­daj­te, že veľ­mi dô­le­ži­tý je hlav­ne opis, ako a ke­dy sa váš prob­lém pre­ja­vu­je, čo sa kon­krét­ne zob­ra­zu­je na ob­ra­zov­ke a aké je kom­plet­né zne­nie chy­bo­vých správ. Rov­na­ko vždy uveď­te aj to, čo ste už do­po­siaľ neús­peš­ne vy­skú­ša­li, pri­čom ne­za­bú­daj­te, že veľ­mi dô­le­ži­té je spo­me­núť aj typ kom­po­nen­tov po­čí­ta­ča či ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu.  

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter