Cloudová technológia na ochranu osobných údajov

Ved­ci zo spo­loč­nos­ti IBM ozná­mi­li, že plá­nu­jú uviesť na trh clou­do­vú tech­no­ló­giu, kto­rá po­mô­že spot­re­bi­te­ľom lep­šie chrá­niť ich osob­né úda­je v on-li­ne pros­tre­dí. No­vá tech­no­ló­gia za­brá­ni zdie­ľa­niu osob­ných úda­jov, ako sú nap­rík­lad dá­tum na­ro­de­nia, ad­re­sa byd­lis­ka či čís­lo kre­dit­nej kar­ty.

Tech­no­ló­gia naz­va­ná Iden­ti­ty Mixer pou­ží­va šif­ro­va­cí al­go­rit­mus na šif­ro­va­nie iden­ti­ty pou­ží­va­te­ľa a ďal­ších cer­ti­fi­ko­va­ných at­ri­bú­tov, ako sú vek, ná­rod­nosť, tr­va­lé byd­lis­ko či čís­lo kre­dit­nej kar­ty, ta­kým spô­so­bom, aby mo­hol pou­ží­va­teľ prez­ra­diť vy­bra­ným tre­tím stra­nám len časť z tých­to úda­jov. Iden­ti­ty Mixer mož­no vy­uží­vať ako sú­časť di­gi­tál­nej pe­ňa­žen­ky, kto­rou mô­že byť nap­rík­lad elek­tro­nic­ký ob­čian­sky preu­kaz vy­da­ný štá­tom.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter