Bezpečnostné predpovede na rok 2015

Pod­ľa ana­lýz a pries­ku­mov až 60 % pou­ží­va­te­ľov svoj sys­tém neak­tua­li­zu­je a len 10 % pou­ží­va naj­nov­šie ver­zie prog­ra­mov. Ve­ľa ad­mi­nis­trá­to­rov trá­pi otáz­ka, či vy­nu­co­va­nie bez­peč­nos­tnej po­li­ti­ky pri­ná­ša rie­še­nie. Ide naj­mä o po­čí­ta­če vo fir­mách. Na do­má­cich pou­ží­va­te­ľoch vi­dieť trend ak­tua­li­zá­cií s prí­cho­dom Win­dows 8. Ak to­tiž má­te nas­ta­ve­né auto­ma­tic­ké ak­tua­li­zá­cie, sys­tém po ich prev­za­tí na po­za­dí a naj­bliž­šom reš­tar­te po­čí­ta­ča za­čne pro­ces ak­tua­li­zá­cie. Za­tiaľ čo v niž­ších ver­ziách sys­té­mu sa da­lo neus­tá­le od­kla­dať ak­tua­li­zo­va­nie, te­raz to už nie je mož­né. Sys­tém Win­dows 8 a vy­šší to­tiž auto­ma­tic­ky ozná­mi, že ak­tua­li­zá­cie nain­šta­lu­je aj bez zá­sa­hu pou­ží­va­te­ľa naj­nes­kôr o 24 ho­dín.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter