Životný cyklus vášho digitálneho ja sa nezačína narodením a nekončí smrťou

Va­ša prí­tom­nosť na inter­ne­te vy­tvá­ra čas­to veľ­mi vý­raz­nú di­gi­tál­nu sto­pu. Éra so­ciál­nych sie­tí a over­sha­rin­gu vnies­la do ce­lé­ho pros­tre­dia no­vé pra­vid­lá a dá­to­vý od­tla­čok člo­ve­ka sa ob­ja­vu­je eš­te pred tým, než sa vô­bec na­ro­dí, a zos­tá­va po ňom v sie­ti aj po je­ho smr­ti. Ako veľ­mi sa di­gi­tál­na sto­pa mô­že roz­rásť a ako ju ro­zum­ne udr­žať pod kon­tro­lou?

Vý­raz­né za­čle­ne­nie inter­ne­tu do spo­loč­nos­ti sa pre­ja­vu­je v mno­hých ob­las­tiach náš­ho ži­vo­ta. Jed­na z tých ve­cí, s kto­rou sa stre­tá­va­me den­ne a čas­to si neu­ve­do­mu­je­me všet­ky jej dôs­led­ky, je na­ša vlas­tná di­gi­tál­na sto­pa. Ne­má­me pri­tom na mys­li špe­ho­va­nie pou­ží­va­te­ľov zo stra­ny taj­ných slu­žieb a rek­lam­ných spo­loč­nos­tí, ale dá­to­vý ob­sah, kto­rý si viac-me­nej dob­ro­voľ­ne vy­tvá­ra­me. Ide te­da nap­rík­lad o veľ­ké množ­stvo poš­ty v na­šich e-mai­lo­vých schrán­kach, kto­ré pri ich sú­čas­nej veľ­kos­ti len má­lo­ke­dy pre­ma­zá­va­me, sú­bo­ry na clou­do­vých úlo­žis­kách a ta­kis­to nep­re­ber­ný zá­stup in­for­má­cií a fo­tog­ra­fií dos­tup­ných na so­ciál­nych sie­ťach.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter