HoloLens - rozšírená realita od Microsoftu

Vý­znam­ná no­vin­ka vo Win­dows 10 bu­de pod­po­ra roz­ší­re­nej reali­ty reali­zo­va­nej po­mo­cou ho­log­ra­fic­kých oku­lia­rov Ho­lo­Lens. Všet­ky uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie Win­dows bu­dú môcť fun­go­vať aj ako troj­roz­mer­né ho­log­ra­my. Pod­po­ra roz­ší­re­nej reali­ty a ho­log­ra­mov umož­ní jed­no­duch­šie a in­tui­tív­nej­šie ko­mu­ni­ko­vať, skú­mať aj tvo­riť. Vý­vo­já­ri bu­dú môcť vy­tvá­rať ho­log­ra­fic­ké zá­žit­ky v reál­nom sve­te.

Na­priek neu­ve­ri­teľ­né­mu pok­ro­ku v IT inter­ak­cia s pou­ží­va­te­ľom stag­nu­je. De­sať­ro­čia sa ob­me­dzo­va­la na klá­ves­ni­cu a myš, ne­dáv­no pri­bud­li do­ty­ko­vé ob­ra­zov­ky. Ho­log­ra­my a roz­ší­re­ná reali­ta ur­či­te nie­len rozvl­ní, ale dos­lo­va roz­bú­ri sto­ja­té vo­dy v ob­las­ti pou­ží­va­teľ­ských roz­hra­ní ap­li­ká­cií. Po­mo­cou ho­log­ra­mov bu­de­te môcť prip­núť svoj di­gi­tál­ny ob­sah, ako sú ap­li­ká­cie, in­for­má­cie, ba aj troj­roz­mer­né vi­deá, do fy­zic­ké­ho pries­to­ru a pra­co­vať s ni­mi rov­na­kým spô­so­bom ako s os­tat­ný­mi ob­jek­tmi reál­ne­ho sve­ta.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter