Dnes in, zajtra out. Krivka záujmu o technológie

No­vé tech­no­ló­gie sa na nás hr­nú kaž­dý rok. Ho­rú­ca no­vin­ka sa z ni­čo­ho nič vy­švih­ne do svet­la ref­lek­to­rov a o je­den či dva ro­ky už ako­by ni­ko­ho ne­zau­jí­ma­la. Dnes je na vr­cho­le zá­uj­mu inter­net ve­cí a vče­raj­šie ma­gic­ké slov­ko v po­do­be 3D sa už kr­čí v po­za­dí. Ria­di sa tá­to hoj­dač­ka po­pu­la­ri­ty ne­ja­kým pra­vid­lom?

Az­da kaž­dý nad­še­nec tech­no­ló­gií poz­ná po­cit, keď mu ne­ja­ká no­vin­ka dos­lo­va uča­ru­je a ne­vie sa doč­kať to­ho, ke­dy ju bu­de môcť sám pou­ží­vať. In­for­má­cie o nej sa naň­ho va­lia zo všet­kých kú­tov a no­vin­ka pô­so­bí ako zá­zrak, kto­rý dos­lo­va ob­rá­ti ce­lý svet na­ru­by. Vče­ra eš­te o nej prak­tic­ky nik­to ne­po­čul a dnes je to no­vý trend, do kto­ré­ho sa všet­ci hr­nú, a ten, kto včas ne­nas­ko­čí na roz­beh­nu­tý vlak, bu­de ľu­to­vať. Na­fúk­nu­té mar­ke­tin­go­vé vy­hlá­se­nia poz­ná zrej­me kaž­dý a vie­me, že všet­ko, čo le­tí str­mo ho­re, ne­mu­sí byť úpl­ne naj­lep­šie. Ak sa ne­ja­ká spo­loč­nosť chvas­tá tým, že po­čet jej zá­kaz­ní­kov op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku stú­pol o 500 %, pô­so­bí to dob­re len dov­te­dy, kým sa nep­re­va­lí, že to zna­me­ná rast z jed­né­ho zá­kaz­ní­ka na päť. Na dru­hej stra­ne to však nez­na­me­ná, že rých­ly a ra­zant­ný ús­pech je ne­mož­ný. Ako prík­lad pos­led­né­ho de­sať­ro­čia sa dá uviesť ús­pech so­ciál­nych sie­tí, kto­ré sa sta­li pre mno­hých kaž­do­den­ným chle­bom, a v de­sať­ro­čí pred­tým sa da­jú spo­me­núť nap­rík­lad mo­bil­né te­le­fó­ny, kto­ré ne­mal prak­tic­ky nik­to a v prie­be­hu pár ro­kov ich mal zra­zu tak­mer kaž­dý.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter