Prežije tablet v tej podobe, ako ho poznáme?

Keď v ro­ku 2013 Thor­sten Heins, bý­va­lý vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Blac­kBerry, vy­hlá­sil, že tab­let v tej po­do­be, v akej ho v sú­čas­nos­ti poz­ná­me, bu­de do pia­tich ro­kov „mŕtvy", väč­ši­na ľu­dí sa mu pos­mie­va­la. Po dvoch ro­koch sa však je­ho pred­po­veď za­čí­na zdať ove­ľa reál­nej­šia. Pod­ľa úda­jov IDC po pr­výk­rát v his­tó­rii pre­da­je tab­le­tov v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní pok­les­li. Ku­pu­jú­ci v pred­via­noč­nom ob­do­bí, keď sú pre­da­je tra­dič­ne naj­vyš­šie, up­red­nos­tni­li pred tab­let­mi iné ty­py tech­no­lo­gic­kých pro­duk­tov, ako nap­rík­lad fit­nes ná­ram­ky, chro­me­boo­ky či dro­ny.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter