Reportáž: Televízor v štúdiovej kvalite

Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic pred­sta­vi­la vo Fran­kfur­te no­vé pro­duk­ty na rok 2015. Ok­rem te­le­ví­zo­rov to bo­li aj rep­ro­duk­to­ry, Blu-ray preh­rá­va­če, fo­toa­pa­rá­ty, slú­chad­lá, bie­la tech­ni­ka a vý­ba­va na sta­ros­tli­vosť o te­lo. V tej­to re­por­tá­ži sa bu­de­me ve­no­vať hlav­ne no­vým te­le­ví­zo­rom, kto­ré sú v prí­pa­de naj­vyš­ších mo­de­lov vy­ba­ve­né tech­no­ló­giu 4K Pro.

Po­mo­cou nej mož­no na te­le­ví­zo­re ur­če­nom na spot­re­bi­teľ­ský trh do­siah­nuť ob­dob­nú kva­li­tu ob­ra­zu, ako je to v prí­pa­de pro­fe­sio­nál­nych te­le­ví­zo­rov, kto­ré pou­ží­va­jú fil­má­ri pri po­su­dzo­va­ní fil­mov. Ide o kom­bi­ná­ciu špe­cia­li­zo­va­né­ho pro­ce­so­ra s ozna­če­ním 4K Stu­dio Mas­ter, ur­če­né­ho na spra­co­va­nie 4K roz­lí­še­nia, a pa­ne­lov no­vé­ho ty­pu s ozna­če­ním Wide Co­lour Phos­phor.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter